Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Natura 2000

Europejskie Obszary NATURA 2000, z punktu widzenia ochrony przyrody, to miejsca wyjątkowe. Obejmują obszary chronione, które mają zapewnić zachowanie cennych siedlisk przyrodniczych oraz trwałość flory i fauny Europy. Celem działania europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest powstrzymanie wymierania zagrożonych roślin i zwierząt oraz ochrona różnorodności biologicznej na terenie Europy. Do wdrożenia sieci zobowiązane są wszystkie kraje Wspólnoty.

Sieć Natura 2000 tworzą dwa typy obszarów:
  • obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO), wyznaczone do ochrony populacji dziko występujących ptaków,
  • specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO), chroniące siedliska przyrodnicze i gatunki roślin i zwierząt.
        Podstawą wyznaczania obszarów Natury 2000 są kryteria naukowe.
Na terenie kraju obecnie są wyznaczone 144 obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) i 823 obszary ochrony siedlisk (SOO), w tym 364 obszary mające znaczenie dla Wspólnoty. Pokrywają one prawie 20 proc. powierzchni kraju.
       Większość obszarów naturowych powstała na terenach leśnych. Stanowią one 40 proc. gruntów w zarządzie PGL LP, zajmują ponad 2,8 mln ha.
 
       Na terenie Nadleśnictwa Przytok zlokalizowanych jest pięć Obszarów, wyróżnionych w ramach Europejskiej Sieci Natura 2000: 
 
OBSZARY ZATWIERDZONE 
  • Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Dolina Środkowej Odry", utworzony Rozporządzeniem MŚ z dn. 27.10.2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz.U.2008, Nr 198, poz. 1226), pow. na terenie Nadleśnictwa: 2144,23 ha, l-ctwa: Bobrowniki, Zabór, Dąbrowa, Wielobłota. Jest to fragment doliny Odry od Nowej Soli do ujścia Nysy Łużyckiej wraz z rejonem ujścia Obrzycy do Odry. Znaczna część obszaru jest zalewana podczas wysokich stanów wody w Odrze. Zachowane są tutaj liczne starorzecza, występują duże kompleksy wilgotnych łąk, a także zarośla i lasy łęgowe. Wśród tych ostatnich najcenniejsze są fragmenty łęgów jesionowo-wiązowych  i łęgów wierzbowych.
  • Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty „Kargowskie Zakola Odry", utworzony Decyzją Komisji Europejskiej z dn. 12.12.2008 r., pow. na terenie Nadleśnictwa: 514,35 ha, l-ctwa: Zabór, Wielobłota. Jest to bardzo zróżnicowany przyrodniczo obszar, rozciągający się pomiędzy miejscowościami Klenica i Cigacice, położony na terasie zalewowej Odry. Prawie cały teren jest pokryty aluwialną i organiczną glebą, z wysokim poziomem wód gruntowych; duża część obszaru jest regularnie zalewana. Występuje tu mozaika nadrzecznych i aluwialnych lasów oraz różnych rodzajów łąk, szuwarów, turzycowisk, starorzeczy i niewielkich płatów innych siedlisk.
  • Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty „Nowosolska Dolina Odry", utworzony Decyzją Komisji Europejskiej z dn. 12.12.2008 r., pow. na terenie Nadleśnictwa: 419,26 ha, l-ctwa: Bobrowniki, Zabór. Jest to fragment doliny Odry (tereny zalewowe) od rejonu miejscowości Dobrzejowice do mostu na drodze łączącej miejscowości Zabór i Bojadła. Obszar obejmuje typowo wykształcone płaty lasów i zarośli łęgowych, wciąż podlegających zalewom, oraz mozaikę szuwarów turzycowych, mozgowisk, wilgotnych łąk i zarośli wierzbowych.
  • Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty „Zimna Woda", l-ctwo: Kiełpin. Obszar usytuowany jest w szerokiej dolinie Śląskiej Ochli. Już przed wojną w 1939 r. został tutaj utworzony niemiecki rezerwat przyrody. Po wojnie teren ten objęto ochroną rezerwatową już w 1959 r. Dominują fitocenozy leśne. Drzewostan wykształcił się na rozległym torfowisku niskim, podlegającym procesom murszenia. W części wschodniej znajdują się potorfia pozostałe po eksploatacji torfu. W centralnej części występują punktowe wypływy wód podziemnych.
  • Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty „Otyń" (obszar nie obejmuje gruntów Skarbu Państwa w zarządzie PGL LP, pozostaje jedynie w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Przytok) - Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Otyniu. Świątynia jednonawowa, zbudowana z kamieni i cegły, zakończona prostokątnym prezbiterium. Wieża barokowa czworoboczna, trzykondygnacyjna. Wyposażenie wnętrza barokowe. Obecny kościół wybudowano w latach 1585-1587 w stylu późnogotyckim, z wykorzystaniem wcześniejszych murów. W 1676 r. dobudowano barokową wieżę. Obszar uznany za chroniony obejmuje wyłącznie obrys budynku świątyni, nie wyznaczano terenu żerowisk nietoperzy i nie objęto ich ochroną.
  • Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty „Krośnieńska Dolina Odry", l-ctwo: Dąbrowa. Fragment doliny Odry od Cigacic do ujścia Nysy Łużyckiej. Znaczna część obszaru zalewana. Zachowane starorzecza, lasy łęgowe, kompleksy łąk wyczyńcowych i selernicowych. Fragmenty łęgów jesionowo-wiązowych (np. kompleks k. Krępy) i łęgów wierzbowych. Ostoja obejmuje końcowy odcinek Bobru uchodzącego do Odry (od jazu zapory w Raduszcu Starym do ujścia): jest to ważne tarlisko ryb reofilnych, m.in. bolenia i minoga rzecznego. Ostoja obejmuje również kompleks starych lasów łęgowych w Krępie k. Zielonej Góry oraz dobrze wykształcone łęgi k. Czarnej Łachy w pobliżu Krosna Odrzańskiego.